Komplexní rehabilitace

Rehabilitace je medicínský obor, který má za cíl pomocí různých terapeutických postupů obnovení maximální funkční zdatnosti osob po úraze, s onemocněním nebo vrozenými vadami. Komplexní rehabilitace zahrnuje léčbu tělesných potíží (fyzioterapie, ergoterapie), psychických obtíží (psychoterapie) a sociální podporu (např. poradenství). Díky komplexnímu působení více složek může být terapie efektivnější, což je výhodné zejména u terapie chronických onemocnění. Je možné však využívat i jednotlivé složky komplexní rehabilitace zvlášť – podle dominujících problémů jedince.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je především léčba pomocí pohybu – cvičení. Kromě cvičení může fyzioterapeut používat i další prostředky fyzikální terapie jako jsou např. masáže, vodoléčebné procedury, elektroterapie a podobně. Tyto další prostředky fyzikální terapie jsou ale jen doplňkovou metodou léčby k aktivnímu cvičení. Na základě individuálního vyšetření pacienta (kineziologický rozbor) umí fyzioterapeut doporučit vhodné cviky na pohybové potíže každého jedince. Během individuální lekce fyzioterapie pak pomáhá při cvičení a  správné provedení cviků kontroluje. Aby mohlo dojít k funkčnímu zlepšení, nestačí cvičit pouze na rehabilitaci, ale je potřeba pravidelné cvičení zařadit do svého denního programu. Metod cvičení, které se využívají u pacientů s neurologickým onemocněním jako je roztroušená skleróza, je více (např. Vojtova metoda, Bobathova metoda, PNF - proprioceptivní nervosvalová facilitace, známá jako Kabatova metoda, DNS-cvičení podle profesora Koláře a další). Nedá se však říci, že by byla některá metoda nejlepší, konkrétní výběr cvičební metody záleží na odborném vzdělání fyzioterapeuta a pacientových možnostech. Individuální fyzioterapie je určena především pro řešení akutních obtíží (stavy po atace nebo bolestivé stavy) nebo pro doporučení individuálního cvičebního plánu a vhodné pohybové aktivity. Osobám s RS může fyzioterapeut pomoci při mnoha symptomech, které mohou být s RS spojeny: obtížích při chůzi, potížích s rovnováhou, slabostí, spasticitou (svalovou ztuhlostí), bolestivými stavy pohybového aparátu a dalšími. Poradí také o vhodném cvičebním režimu na doma. 

Více k tématu Fyzioterapie

Kontakt na fyzioterapeuta by vám měl zprostředkovat váš ošetřující lékař v RS centru nebo si ho můžete nalézt sami zde msrehab.cz.

Ergoterapie

Ergoterapie není jen léčba prací, jak by z názvu mohlo vyplývat, ale ergoterapeut hraje v rehabilitačním týmu důležitou roli v nácviku denních aktivit. Na rozdíl od fyzioterapeuta, který se s pacienty zabývá cvičením, ergoterapeut provádí nácvik porušených aktivit potřebných k sebeobsluze (např. oblékání, umývání, stravování) a později i náročnějších aktivit ke zvládání činností v domácnosti nebo v zaměstnání. Ergoterapeut tedy většinou pracuje v rehabilitačních ústavech nebo na specializovaných rehabilitačních odděleních. Pacientům může poradit vhodné kompenzační pomůcky, ať již pro zlepšení pohyblivosti nebo pro usnadnění různých činností. Ergoterapeut se také cíleně zabývá zlepšením pohyblivosti ruky nebo může poradit strategie pro snížení únavy. Více se o ergoterapii můžete dozvědět zde ergoterapie.org.

Kontakty na konkrétní ergoterapeuty se znalostí problematiky neurologického onemocnění pak naleznete zde msrehab.cz.

Psychoterapie

Ukazuje se, že psychoterapie je v komplexní léčbě RS velmi důležitá, protože psychický stav pacienta má vliv na průběh onemocnění. Psycholog/psychoterapeut pomáhá pacientovi důvěrným rozhovorem, v němž může pacient sdílet své obavy, vyslechne jeho problémy a poskytne mu pochopení. Terapeut nedává konkrétní rady, co má pacient dělat, ale pomáhá mu získat jiný náhled na situaci, zlepšit vztahy s ostatními, lépe zvládat stres a podobně. Psychoterapeut také může pomoci v léčení deprese, která je u osob s RS velmi častá. Psychoterapie probíhá individuální, nebo skupinovou formou. Zpočátku je vhodnější individuální terapie. Skupinová forma má výhodu v tom, že si pacienti mohou vyměňovat zkušenosti a vzájemně se podpořit. Zde si můžete přečíst rady pro nově diagnostikované pacienty, které právě na skupinové terapii vznikly.

Některá RS centra již mají psychologa/psychoterapeuta přímo ve svém týmu (v RS centru FN Motol a FN Vinohrady je tato péče umožněna díky finanční podpoře Nadace Jakuba Voráčka). Další kontakty na psychoterapeuty se znalostí problematiky RS můžete nalézt zde msrehab.cz.

Více k tématu Psychoterapie

Kognitivní rehabilitace

Kromě fyzických obtíží se mohou při RS objevit také potíže kognitivní. Jsou to například potíže se soustředěním, s pamětí, zvýšená únavnost při práci. Těmto potížím je možné předcházet nebo je minimalizovat pomocí pravidelného tréninku. Kromě cíleného tréninku kognitivních funkcí se však pro zlepšení prokrvení a funkce mozku doporučuje také zařazení pravidelné nejlépe aerobní pohybové aktivity. Pro kognitivní trénink je možné využít různé tréninkové programy na PC.

Alternativní medicína

Někteří pacienti chtějí kromě klasické („západní medicíny“) vyzkoušet i možnost léčení pomocí různých alternativním metod (např. čínská medicína, ajurvéda, bylinkářství a další léčitelé). Zde je na místě upozornit, že bohužel RS je nevyléčitelné onemocnění, které není možné ani alternativními postupy vyléčit. Některé metody mohou být velmi prospěšné, zejména ty, které celkově ovlivňují životní styl, zahrnují cvičení, zdravou stravu a různé relaxační techniky. Důležité je konzultovat možnosti alternativní léčby se svým ošetřujícím lékařem, protože např. některé bylinné preparáty mohou negativně ovlivňovat léky na RS (nejsou vhodné např. bylinné přípravky pro zvýšení imunity, protože ta není při RS snížená, pouze špatně rozpoznává vlastní tkáně nervového systému jako nepřátelské). Jsou však i metody tzv. alternativní medicíny, které jsou vysloveně nebezpečné, jako je např. MMS nebo teorie, že RS je způsobená parazity. Bližší informace o vysloveně nebezpečných alternativních metodách spolu s komentářem odborníků si můžete přečíst zde aktivnizivot.cz.

Pro udržení dobré kondice a zvládání zaměstnání je určitě vhodné zařadit nějakou formu pravidelné pohybové aktivity a kognitivní trénink. 

 

Názory a rozhovory:

Názor prof. MUDr Evy Havrdové CSc. z RS centra Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze. 

Rozhovor s primářem MUDr. Mgr. Tomášem Baukem Roztroušená skleróza a rehabilitace