ReMuS

Proč potřebujeme registr?

Roztroušená skleróza (RS) je závažné neurologické onemocnění. Přes nepochybný pokrok v oblasti výzkumu a léčby stále zůstává velké množství nezodpovězených otázek.

Které faktory jsou odpovědné za velkou proměnlivost průběhu a tíže nemoci?
Proč konkrétní lék u některých pacientů účinkuje a u jiných ne?
Proč protizánětlivé léky nefungují v progresivní fázi nemoci?
Jsou nové (zároveň rizikovější a dražší) léky skutečně účinnější?
Jaká je dlouhodobá bezpečnost nových léků?
Vyplatí se společnosti investovat nemalé finanční částky do léčby pacientů s RS?

Odpovědi na tyto a další otázky lze získat pouze díky spolehlivým datům, která je třeba nějakým způsobem získat.

ReMuS– český celostátní registr – historie a současnost

Debata o potřebě registru se v české odborné veřejnosti vedla minimálně 10 let. Klíčovým momentem se stal rok 2012, kdy v rámci odborné společnosti (SKNIL ČNS ČLS JEP, www.czech-neuro.cz) padlo definitivní rozhodnutí zahájit práci na registru. Šťastnou volbou byl za strategického partnera vybrán Nadační fond IMPULS (www.nfimpuls.cz), který na sebe převzal nelehkou úlohu zřizovatele a správce nově vznikajícího registru. SKNIL zůstává od té doby odborným garantem a všechna strategická rozhodnutí jsou prováděna a odsouhlasena oběma subjekty společně. (OBR. 1)

OBR.1

Po roce intenzivních příprav byla první data exportována v červnu 2013. V prvním výstupu byla data ze 3 RS center – Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v Teplicích a Jihlavě. V dalších letech se postupně podařilo zapojit ostatních 12 RS center, takže k červnu 2016 již byly podepsány smlouvy se všemi odbornými RS centry v 15 nemocnicích v ČR.

Vlastní organizace registru je následující - data jsou sbírána prospektivně, tj. každodenně v jednotlivých centrech jsou data zadávána do jednotného systému, 2x ročně jsou pak exportována do Nadačního fondu IMPULS. Zde jsou data zkontrolována, v případě chybějících údajů či nepřesnosti je proveden dotaz do příslušného centra a po opravě je vypracován finální výstup. Ten je pak umístěn na stránkách IMPULSu. Ochrana dat pacienta je zajištěna na několika úrovních a řídí se zákony České republiky. Pacient sám je o projektu informován prostřednictvím Informovaného souhlasu, účast v projektu je dobrovolná a odmítnutí žádným způsobem neovlivňuje léčbu.

Co z registru již dnes můžeme vyčíst?

            Počet analyzovaných pacientských záznamů (zatím data pouze od pacientů léčených biologickými preparáty) se zvýšil z původního počtu 1501 v červnu 2013 na 8353 v červnu 2016, což je více než 5násobný nárůst (OBR 2). Z registru je patrné, že jednoznačně převažují ženy (procentuální poměr ženy : muži je 72 : 28), průměrný věk v době poslední návštěvy je 41 let, v době počátku nemoci 30,6 let. Registr dále poskytuje data o tíži postižení, léčbě, práceschopnosti a další. Přesná data lze nalézt na stránkách IMPULSu.

OBR.2

ReMuS – co dál?

Data z registru jsou určená k tomu, aby sloužila ke zlepšení života pacientů s RS. To se děje na mnoha úrovních. Zlepšení informací o skutečném počtu pacientů, jejich tíži postižení, zaměstnanosti, efektu a nežádoucích účincích léčby je základem pro zlepšení péče – v mnoha oblastech lze lépe organizovat a plánovat to, co je nedostatečné, co chybí, kde máme rezervy.
Spolehlivá data o návratnosti vložených prostředků jsou základem pro to, aby společnost tyto prostředky i nadále vynakládala v dostatečné míře – to, co dnes ušetříme na efektivní léčbě ve zdravotní oblasti, se nám totiž bohužel vrátí jako bumerang v budoucnosti v oblasti sociální. Propojení těchto dat ovšem na úrovni ministerstev zatím chybí.
Přes velký pokrok je stále mnoho pacientů, kteří teprve čekají na svůj lék – důležitou oblastí, kde může registr sloužit, je výzkum a hledání nových léčebných možností.

Poděkování

Nadačnímu fondu IMPULS, který bez jakékoli státní podpory zřizuje od r. 2013 registr. Bohužel bez budoucího přispění i samotných pacientů je dlouhodobá realizace obdobného projektu obtížná.

Lékařům a dalším osobám v jednotlivých RS centrech, kteří se aktivně podílejí na vkládání dat a vytváření registru ReMuS.

Zdroj: doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. – odborný garant registru, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,1. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Zpět

https://www.high-endrolex.com/50